Tag Archives: SMEs

Crowdfunding การระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยผู้ประกอบการหน้าใหม่

giiiiik/ March 25, 2019/ Analysis, Uncategorized/ 0 comments

ความเป็นมาของ Crowdfunding ในประเทศไทย บทความนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ใน Channel Bit Investment ซึ่งสัมภาษณ์คุณบุตรี หวังศิริรุ่งเรือง (คุณกิ๊ก) ทำงานที่กลต.ประมาณ 10 ปีแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่กับคุณนาโอที่ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน(ฝ่ายฟินเทค) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามลิงค์วีดีโอจากช่อง Bit Investment : https://youtu.be/3WFiQZerCYA ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่สำนักงานกลต.ออกประกาศเรื่อง Crowdfunding โดยประกาศนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากประเทศไทยดำเนินระบบเศรษฐกิจในประเทศได้ก็เนื่องมาจากในประเทศมี SMEs คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 59 ของประเทศ เท่ากับ 42% ของGDP แต่ว่าข้อจำกัดของ SMEs คือ การเข้าถึงแหล่งทุนได้น้อย ทางสำนักงานกลต.จึงต้องการหาช่องทางให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้ Crowdfunding จึงเกิดขึ้น Crowdfunding Concept Crowdfunding คือช่องทางการระดมทุนผ่านตัวกลางบนระบบอิเล็คทรอนิค มี 4 ประเภท ได้แก่ Donation Based Crowdfunding เช่น เทใจ.com โดยผู้ลงทุนจะบริจาคและได้รับใบเสร็จ ได้คุณค่า ได้ความสุขทางใจ

Read More